Women Development Cell

1. Dr.Madhubanti Shome-Convener

2. Dr. Sharmistha Banerjee

3. Dr. Lily Law

4. Mrs. Tanushree Hansda

5. Dr. Sutapa Bhatta Guha

6. Mrs. Priyanka Das